Copyright

Op alle content van Uitgeverij Sarphati BV, zowel papier als elektronisch, zijn copyrights voorbehouden. Niets uit uitgaven van Uitgeverij Sarphati BV mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.